Formularz Głosowania Budżetu Obywatelskiego 2020


Oddając głos oświadczam, że:

- jestem mieszkanką/mieszkańcem Zielonej Góry i moje dane osobowe są prawdziwe,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu głosowania na projekt w ramach zielonogórskiego budżetu obywatelskiego.

[{{project.ShortCode}}] {{project.ProjectName}}

[{{project.ShortCode}}] {{project.ProjectName}}

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zielonogórskim budżetem obywatelskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia zadania do realizacji w ramach zielonogórskiego budżetu obywatelskiego jest Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także w zakresie przysługujących Pani/Panu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu poddania pod głosowanie projektu zadania w ramach zielonogórskiego budżetu obywatelskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 5a ust. 3-7 ustawy o samorządzie gminnym i art. 3d ust. 6 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym i uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego;

4) Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra albo organy nadzoru i kontroli nad działalnością miasta;

5) Pani/Pana dane osobowe będą stanowić element dokumentacji zielonogórskiego budżetu obywatelskiego i będą przechowywane oraz zarchiwizowane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne; ewentualną konsekwencją niepodania danych będzie nieważność głosu oddanego w ramach procedury zielonogórskiego budżetu obywatelskiego;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

GŁOSUJĘ * Wypełnienie obowiązkowe
Opis zadań Jak głosować?